Truy cập

Hôm nay:
439
Hôm qua:
145
Tuần này:
914
Tháng này:
2629
Tất cả:
84188

Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2019 -2020

Ngày 15/10/2019 07:34:10

Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2019 -2020
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂY HỒ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/TB-UBND

Tây Hồ, ngày 15 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Giờ làm việc mùa đông năm 2019

Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ công văn số: 37/TB-VP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng UBND huyện Thọ Xuân về việc thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2019 từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 15/4/2020 như sau:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00.

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ Đề nghị các tổ chức Chính trị - xã hội các ngành và các đồng chí Cán bộ, Công chức thực hiện thời gian làm việc hàng ngày đúng quy định trong Thông báo này.

Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);

- TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ xã;

- Các đoàn thể, các ngành (Thực hiện);

- Cán bộ, Công chức (thực hiện);

- Lưu: Vp,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn

Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2019 -2020

Đăng lúc: 15/10/2019 07:34:10 (GMT+7)

Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2019 -2020
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂY HỒ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/TB-UBND

Tây Hồ, ngày 15 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Giờ làm việc mùa đông năm 2019

Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ công văn số: 37/TB-VP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng UBND huyện Thọ Xuân về việc thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2019 từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 15/4/2020 như sau:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00.

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ Đề nghị các tổ chức Chính trị - xã hội các ngành và các đồng chí Cán bộ, Công chức thực hiện thời gian làm việc hàng ngày đúng quy định trong Thông báo này.

Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);

- TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ xã;

- Các đoàn thể, các ngành (Thực hiện);

- Cán bộ, Công chức (thực hiện);

- Lưu: Vp,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn