Truy cập

Hôm nay:
72
Hôm qua:
154
Tuần này:
226
Tháng này:
3806
Tất cả:
80151

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019

Ngày 30/08/2019 10:53:27

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY HỒ


Số:15/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày30tháng8năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2019

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiêp, tổ chức Chính tri, Chính trị - xã hội được nghỉ 3 ngày lien tục ngày 31/8 đến hết thứ hai ngày 02/9

Thực hiện thông báo số: 157/TB-UBNDngày29tháng8năm 2019của Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về việc nghỉ lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc nghĩ lễ 02/9

Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ Đề nghị các đồng chí Cán bộ, Công chức nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- TT. Đảng ủy, HĐND xã (B/c);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn

Lịch phân công cán bộ, Công chức trực và giải quyết công việc

tại Công sở UBND xã trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2019

(từ ngày 31/8/2019 đến hết ngày 02/9/2019)

Ngày, tháng

Lãnh đạo

UBND xã

Văn phòng

UBND xã

Ban công an xã,

Công an viên

Văn thư, Bảo vệ

Thứ 7

31/8

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Lê Thế Ký - PCA

Hoàng Văn Hào - CAV

Lê Xuân Diện

Chủ nhật

01/9

Lê Xuân Quân

PCT.UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Lê Xuân Tài - PCA

Lê Duy Bình - CAV

Lê Duy Tường

Thứ 2

02/9

Lê Xuân Trường

UVUB -T CA xã

Trịnh Văn Quang

UVUB-CHTQS xã

Lê Xuân Trường TCA xã

Nguyễn Hồng Hải -CAV

Lê Xuân Diện

Ngoài phân công trực theo lịch trên, căn cứ vào tình hình công việc cụ thể trong các ngày nghỉ tết, Thường trực UBND xã có thể điều động CB,CC để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và tính chất của công việc phát sinh.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- Cán bộ, Công chức (T/h);

- Lưu: VP,

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Nguyễn Hồng Sơn


Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019

Đăng lúc: 30/08/2019 10:53:27 (GMT+7)

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY HỒ


Số:15/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày30tháng8năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2019

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiêp, tổ chức Chính tri, Chính trị - xã hội được nghỉ 3 ngày lien tục ngày 31/8 đến hết thứ hai ngày 02/9

Thực hiện thông báo số: 157/TB-UBNDngày29tháng8năm 2019của Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về việc nghỉ lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc nghĩ lễ 02/9

Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ Đề nghị các đồng chí Cán bộ, Công chức nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- TT. Đảng ủy, HĐND xã (B/c);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn

Lịch phân công cán bộ, Công chức trực và giải quyết công việc

tại Công sở UBND xã trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2019

(từ ngày 31/8/2019 đến hết ngày 02/9/2019)

Ngày, tháng

Lãnh đạo

UBND xã

Văn phòng

UBND xã

Ban công an xã,

Công an viên

Văn thư, Bảo vệ

Thứ 7

31/8

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Lê Thế Ký - PCA

Hoàng Văn Hào - CAV

Lê Xuân Diện

Chủ nhật

01/9

Lê Xuân Quân

PCT.UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Lê Xuân Tài - PCA

Lê Duy Bình - CAV

Lê Duy Tường

Thứ 2

02/9

Lê Xuân Trường

UVUB -T CA xã

Trịnh Văn Quang

UVUB-CHTQS xã

Lê Xuân Trường TCA xã

Nguyễn Hồng Hải -CAV

Lê Xuân Diện

Ngoài phân công trực theo lịch trên, căn cứ vào tình hình công việc cụ thể trong các ngày nghỉ tết, Thường trực UBND xã có thể điều động CB,CC để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và tính chất của công việc phát sinh.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- Cán bộ, Công chức (T/h);

- Lưu: VP,

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Nguyễn Hồng Sơn