Truy cập

Hôm nay:
80
Hôm qua:
152
Tuần này:
900
Tháng này:
3251
Tất cả:
74892

Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( ngày 10/3 Âm lịch) Tức ngày 14/4/2019

Ngày 08/04/2019 14:51:27

Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( ngày 10/3 Âm lịch) Tức ngày 14/4/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY HỒ

Số:08/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày08tháng4năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( ngày 10/3 Âm lịch)

Tức ngày 14/4/2019

Thực hiện thông báo số 52/TB-UBNDngày08tháng4năm 2019của Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về việc nghỉ bù nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 (tức ngày 10/3 Âm lịch)

Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ thông báo để các đồng chí Cán bộ, Công chức các tổ chức Chính trị - xã hội thực hiện việc nghỉ bù nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 (ngày 10/3 Âm lịch) như sau:

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương:

Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào Chủ Nhật (14/4/2019) nên Cán bộ, Công chức các tổ chức Chính trị - xã hội được nghỉ bù vào ngày Thứ Hai 15 tháng 4 năm 2019. Như vậy Cán bộ, Công chức được nghỉ tổng số là 3 ngày, từ ngày 13/4 đến hết ngày 15/4/2019

Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ Đề nghị các đồng chí Cán bộ, Công chức nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- TT. Đảng ủy, HĐND xã (B/c);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn


Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( ngày 10/3 Âm lịch) Tức ngày 14/4/2019

Đăng lúc: 08/04/2019 14:51:27 (GMT+7)

Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( ngày 10/3 Âm lịch) Tức ngày 14/4/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY HỒ

Số:08/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày08tháng4năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( ngày 10/3 Âm lịch)

Tức ngày 14/4/2019

Thực hiện thông báo số 52/TB-UBNDngày08tháng4năm 2019của Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về việc nghỉ bù nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 (tức ngày 10/3 Âm lịch)

Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ thông báo để các đồng chí Cán bộ, Công chức các tổ chức Chính trị - xã hội thực hiện việc nghỉ bù nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 (ngày 10/3 Âm lịch) như sau:

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương:

Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào Chủ Nhật (14/4/2019) nên Cán bộ, Công chức các tổ chức Chính trị - xã hội được nghỉ bù vào ngày Thứ Hai 15 tháng 4 năm 2019. Như vậy Cán bộ, Công chức được nghỉ tổng số là 3 ngày, từ ngày 13/4 đến hết ngày 15/4/2019

Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ Đề nghị các đồng chí Cán bộ, Công chức nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- TT. Đảng ủy, HĐND xã (B/c);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn