Truy cập

Hôm nay:
464
Hôm qua:
145
Tuần này:
939
Tháng này:
2654
Tất cả:
84213

Thông báo nghỉ lễ 30.4-01.5.2019

Ngày 25/04/2019 10:51:48

Thông báo nghỉ lễ 30.4-01.5.2019

Ủy ban nhân dân xã Tây HồThông báo nghỉ lễ 30.4 - 01.5.2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY HỒ


Số: 09/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày23tháng4năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ kỷ niệm giải phóng Miền Nam 30/4

Quốc tế lao động 1/5 năm 2019

Thực hiện thông báo của Bộ LĐTB&XH, dịp lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai (29/4) đến hết thứ Tư (1/5); đi làm bù vào thứ Bảy (4/5). Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 27/4 – 01/5/2019.

Thực hiện thông báo số 60/TB-UBNDngày22tháng4năm 2019của Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về việc nghỉ lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động 01/5/2019

Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ Đề nghị các đồng chí Cán bộ, Công chức nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- TT. Đảng ủy, HĐND xã (B/c);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn


THÔNG BÁO

Lịch phân công cán bộ, Công chức trực và giải quyết công việc tại Công sở UBND xã trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm 30/4 - 01/5/2019

(từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019)

Ngày, tháng

Lãnh đạo

UBND xã

Văn phòng

UBND

Ban công an xã,

Công an viên

Văn thư, Bảo vệ

Thứ 7

27/4

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Lê Thế Ký - PCA

Hoàng Văn Hào - CAV

Lê Xuân Diện

Chủ nhật

28/4

Lê Xuân Quân

PCT.UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Xuân Tài - PCA

Lê Duy Bình - CAV

Lê Duy Tường

Thứ 2

29/4

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Lê Thế Ký - PCA

Nguyễn Hồng Hải - CAV

Lê Xuân Diện

Thứ 3

30/4

Lê Xuân Quân

PCT.UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Xuân Tài - PCA

Hoàng Văn Hào - CAV

Lê Duy Tường

Thứ 4

01/5

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Lê Thế Ký - PCA

Lê Duy Bình - CAV

Lê Xuân Diện

Ngoài phân công trực theo lịch trên, căn cứ vào tình hình công việc cụ thể trong các ngày nghỉ tết, Thường trực UBND xã có thể điều động CB,CC để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và tính chất của công việc phát sinh.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- Các ban, ngành, làng, thôn (T/h);

- Lưu: VP,

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Nguyễn Hồng Sơn

Thông báo nghỉ lễ 30.4-01.5.2019

Đăng lúc: 25/04/2019 10:51:48 (GMT+7)

Thông báo nghỉ lễ 30.4-01.5.2019

Ủy ban nhân dân xã Tây HồThông báo nghỉ lễ 30.4 - 01.5.2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY HỒ


Số: 09/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày23tháng4năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ kỷ niệm giải phóng Miền Nam 30/4

Quốc tế lao động 1/5 năm 2019

Thực hiện thông báo của Bộ LĐTB&XH, dịp lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai (29/4) đến hết thứ Tư (1/5); đi làm bù vào thứ Bảy (4/5). Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 27/4 – 01/5/2019.

Thực hiện thông báo số 60/TB-UBNDngày22tháng4năm 2019của Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về việc nghỉ lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động 01/5/2019

Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ Đề nghị các đồng chí Cán bộ, Công chức nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- TT. Đảng ủy, HĐND xã (B/c);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn


THÔNG BÁO

Lịch phân công cán bộ, Công chức trực và giải quyết công việc tại Công sở UBND xã trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm 30/4 - 01/5/2019

(từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019)

Ngày, tháng

Lãnh đạo

UBND xã

Văn phòng

UBND

Ban công an xã,

Công an viên

Văn thư, Bảo vệ

Thứ 7

27/4

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Lê Thế Ký - PCA

Hoàng Văn Hào - CAV

Lê Xuân Diện

Chủ nhật

28/4

Lê Xuân Quân

PCT.UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Xuân Tài - PCA

Lê Duy Bình - CAV

Lê Duy Tường

Thứ 2

29/4

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Lê Thế Ký - PCA

Nguyễn Hồng Hải - CAV

Lê Xuân Diện

Thứ 3

30/4

Lê Xuân Quân

PCT.UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Xuân Tài - PCA

Hoàng Văn Hào - CAV

Lê Duy Tường

Thứ 4

01/5

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

Lê Thế Ký - PCA

Lê Duy Bình - CAV

Lê Xuân Diện

Ngoài phân công trực theo lịch trên, căn cứ vào tình hình công việc cụ thể trong các ngày nghỉ tết, Thường trực UBND xã có thể điều động CB,CC để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và tính chất của công việc phát sinh.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- Các ban, ngành, làng, thôn (T/h);

- Lưu: VP,

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Nguyễn Hồng Sơn