Truy cập

Hôm nay:
53
Hôm qua:
154
Tuần này:
207
Tháng này:
3787
Tất cả:
80132

UBND xã Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018-2021

Ngày 27/10/2018 15:41:26

Chiều 26/10/2018 UBND xã Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng Thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂY HỒ

Số: 25/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Hồ, ngày 25 tháng 10 năm 2017
KẾ HOẠCH
Bầu trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Thông tư số 09/2017/TT-BNV, ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;
UBND xã Tây Hồ xây dựng Kế hoạch Bầu Trưởng Thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
Thông qua bầu cử Trưởng thôn, nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đủ năng lực điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, phải thực hiện đúng quy trình, quy định theo:
Tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Thông tư số 09/2017/TT-BNV, ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG
Cán bộ, công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Văn phòng – Thống kê, Kế toán ngân sách, Tư pháp hộ tịch, Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh xã phối hợp với UBMTTQ, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cùng các cấp ủy Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND xã làm tốt công tác tuyên tuyền, quán triệt đầy đủ các quy định của Trung ương về công tác bầu cử Trưởng thôn, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Việc triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, phải đảm bảo các nội dung theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
Thông tư số 09/2017/TT-BNV, ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;
1. Một số quy định chung:
- Bầu cử Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021 được tổ chức vào (Chủ nhật) ngày 25 tháng 11 năm 2018, ở 3 thôn (thôn Nam Thượng, thôn Hội Hiền, thôn Đống Nãi).
- Thời gian tổ chức bỏ phiếu: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 16h00 giờ ngày 25/11/2018 (kết thúc thời gian bỏ phiếu)
- Hình thức bầu cử là: Bằng bỏ phiếu kín. (Trừ thôn bỏ phiếu bằng giơ tay)
- Người tham gia bầu cử Trưởng thôn là: Cử tri từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử ( sinh ngày 25/11/2000 trở về trước) Cử tri vắng mặt trong ngày bầu cử thì không được bỏ phiếu (Nếu về trong thời gian đang bầu cử thì báo cáo công an xã để được bổ xung vào danh sách bầu cử - không được bỏ phiếu thay)
- Phiếu bầu cử Trưởng thôn được in sẵn họ tên, sắp xếp theo vần A,B,C của tên người ứng cử, phiếu bầu cử phát hành phải được đóng dấu của UBND xã ở góc trái phía trên;
- Việc kiểm phiếu bầu cử sau khi kết thúc bầu cử ít nhất 15 phút (tức là 16 giờ 15 phút), Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại phòng bỏ phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng và mời 01 cử tri (biết chữ) không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu;
- Số lượng người ứng cử Trưởng thôn (trong danh sách bầu cử) là 01- 02 người. (Lưu ý: các thôn cố gắng xây dựng 01 nguồn)
- Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt trên 50% số phiếu hợp lệ trong danh sách cử tri .
2. Các bước tổ chức bầu Trưởng thôn.
Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo xã. Ban chỉ đạo xã do Đ/c Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Đ/c Phó CT.UBND, Đ/c Chủ tịch Ủy ban MTTQ và đ/c PCT HĐND xã làm Phó ban. Các thành viên của Ban chỉ đạo gồm đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, MTTQ, mời Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, mời các đồng chí cán bộ Đảng uỷ chỉ đạo vòng 2, các đồng chí cán bộ công chức được phân công chỉ đạo ở các thôn, 3 đồng chí bí thư chi bộ, 3 đ/c Trưởng ban công tác MT thôn là thành viên của Ban chỉ đạo (Có Quyết định kèm theo).
Bước 2: Thành lập Tiểu Ban chỉ đạo ở thôn Đ/c Bí Thư chi bộ làm Trưởng Tiểu ban các thành viên của Tiểu ban gồm: Trưởng ban công tác MT, trưởng thôn, phó thôn, trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của thôn.
3. Thời gian thực hiện.
+ Ngày:26/10/2018 Họp liên tịch triển khai kế hoạch bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021; UBND xã công bố Quyết định ngày bầu cử trưởng thôn;(trước 20 ngày)
+ Ngày:27/10-09/11/2018
BCH Chi ủy tổ chức hội nghị mở rộng, hội nghị Chi bộ để giới thiệu Đảng viên ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021;
Tổ chức họp thôn để nhân dân ứng cử và giới thiệu nhân sự bầu Trưởng thôn và giới thiệu thành phần tham gia Tiểu ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn (07 Đ/c), tổ Bầu tổ bầu cử trưởng thôn (05 người + 01 đại diện cử tri).
Lưu ý:
+ Các chi bộ, các thôn họp phải đăng ký ngày họp để Ban chỉ đạo tham dự và chỉ đạo
+Nếu thôn nào cử tri tham gia họp thôn trên 50% cử tri đại diện hộ gia đình và được cử tri đồng ý thì có thể bầu trưởng thôn bằng hình thức giơ tay tại hội nghi
+Hội nghị cử tổ bầu cử làm nhiệm vụ bầu cử và công bố kết quả ngay sau khi bầu cử tại hội nghị.
Các thôn báo cáo danh sách đề nghị tham gia tiểu ban chỉ đạo, danh sách tổ bầu cử trưởng thôn để UBND xã ra quyết định công nhận tiểu BCĐ và UBND xã công bố danh sách người ứng cử trưởng thôn;
+ Ngày 10/11/2018 UBND xã công bố danh sách người ứng cử trưởng thôn; (trước 15 ngày)
+ Ngày:15/11/2018 UBND xã ra Quyết định thành lập Tổ bầu cử;(trước 10 ngày)
+ Ngày:20/11/2018 Tổ bầu cử niêm yết danh sách cử tri; (trước 5 ngày)
+ Ngày 21/11/2018 in phiếu bầu cử;
+ Ngày 24/11/2018 các thôn làm công tác tổ chức trang trí khu vực bầu cử và vệ sinh môi trường khu dân cư;
+ Ngày 25/11/2018 Thôn Nam Thượng; thôn Hội Hiền, thôn Đống Nãi tổ chức bầu cử trưởng thôn
4. Công nhận kết quả bầu cử:
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bầu cử của Tổ bầu cử, UBND xã xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định việc bầu cử lại, bầu cử lại lần 2
+ Ngày 01/12/2018 UBND xã ra Quyết định công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021
5. Bầu cử lại
- Trường hợp số cử tri tham gia bỏ phiếu chưa được quá nửa (50%) số cử tri ghi trong danh sách hoặc vi phạm các quy định về bầu cử thì tổ chức bầu cử lại.
- Ngày bầu cử lại do Chủ tịch UBND xã quy định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.
- Nếu bầu cử lại mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch UBND xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời trong số những người ứng cử chính thức để hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới (trong thời hạn 6 tháng).
7. Phân công BCĐ chỉ đạo các Thôn như sau:
1.
Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn
CT.UBND xã
Chỉ đạo Chung
2.
Đ/c: Đinh Văn Hùng
CT.MTTQ xã
Thôn Nam Thượng
3.
Đ/c: Trịnh Văn Quang.
CHT Quân sự
4.
Đ/c: Lê Xuân Trường
Trưởng công an xã
5.
Đ/c: Lê Thị Thúy
CC. ĐC-XD-NNMT
6.
Đ/c: Lê Xuân Quân
PCT.UBND xã
Thôn Hội Hiền
7.
Đ/c: Hoàng Thị Duyên
CT. Hội PN
8.
Đ/c: Phùng Thị Giang
BT. Đoàn TNCSHCM
9.
Đ/c: Phùng Xuân Đài
CC.TP-HT
10.
Đ/c: Lê Duy Chẩn
PCT. HĐND xã
Thôn Đống Nãi
11.
Đ/c: Lê Đình Viễn
CT.HCCB xã
12.
Đ/c: Lê Đình Tú
CT.HCCB xã
8. Dự trù kinh phí tổ chức bầu cử.
Kinh phí tổ chức bầu cử Trưởng thôn do ngân sách xã đảm bảo để chi cho các đơn vị thôn. (có kế hoạch kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã Tây Hồ phối hợp với UBND xã
Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn thực hiện đúng quy trình giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 theo quy định.
2. Công chức Văn phòng – Thống kê:
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phiếu bầu trưởng thôn, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 ở các đơn vị thôn đảm bảo theo đúng kế hoạch; tổng hợp kết quả bầu cử báo cáo phòng nội vụ theo quy định.
3. Công chức Tài chính - Kế hoạch
Xây dựng kế hoạch kinh phí cho Ban chỉ đạo và các đơn vị thôn phục vụ công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 .
4. Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa xã hội:
Công chức Văn hóa xã hội phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn công tác trang trí nơi bỏ phiếu, tổ chức thông tin, tuyên truyền cổ động;
Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra các văn bản phục vụ bầu đảm bảo đúng theo quy định pháp luật;
Công chức Văn hóa xã chỉ đạo Đài Truyền thanh xãđưa tin, bài và tuyên truyền cho cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 đạt kết quả.
5. Công an xã, Ban CHQS xã:
Ban Công an xã chủ trì phối hợp với thôn phó Công an các thôn lập danh sách cử tri;
Phối hợp với Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn;
Căn cứ vào Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 của UBND xã, các bộ phận chuyên môn tham mưu cho Ban chỉ đạo và BCH Đảng ủy xã tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Các bộ phận chuyên môn giúp Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban chỉ đạo xã.
UBND xã đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để tổ chức phối hợp và thực hiện tốt Kế hoạch bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 của UBND xã.
Nơi nhận
- TT. Đảng ủy, HĐND xã (Báo cáo);
- MTTQ, các Đoàn thể (PHTH);
- BCH các Chi ủy, BCH các thôn (T/h);
- Lưu: VP,
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch-TBCĐ bầu cử Trưởng thôn
Nguyễn Hồng Sơn

UBND xã Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018-2021

Đăng lúc: 27/10/2018 15:41:26 (GMT+7)

Chiều 26/10/2018 UBND xã Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng Thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂY HỒ

Số: 25/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Hồ, ngày 25 tháng 10 năm 2017
KẾ HOẠCH
Bầu trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Thông tư số 09/2017/TT-BNV, ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;
UBND xã Tây Hồ xây dựng Kế hoạch Bầu Trưởng Thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
Thông qua bầu cử Trưởng thôn, nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đủ năng lực điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, phải thực hiện đúng quy trình, quy định theo:
Tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Thông tư số 09/2017/TT-BNV, ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG
Cán bộ, công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Văn phòng – Thống kê, Kế toán ngân sách, Tư pháp hộ tịch, Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh xã phối hợp với UBMTTQ, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cùng các cấp ủy Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND xã làm tốt công tác tuyên tuyền, quán triệt đầy đủ các quy định của Trung ương về công tác bầu cử Trưởng thôn, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Việc triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, phải đảm bảo các nội dung theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
Thông tư số 09/2017/TT-BNV, ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;
1. Một số quy định chung:
- Bầu cử Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021 được tổ chức vào (Chủ nhật) ngày 25 tháng 11 năm 2018, ở 3 thôn (thôn Nam Thượng, thôn Hội Hiền, thôn Đống Nãi).
- Thời gian tổ chức bỏ phiếu: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 16h00 giờ ngày 25/11/2018 (kết thúc thời gian bỏ phiếu)
- Hình thức bầu cử là: Bằng bỏ phiếu kín. (Trừ thôn bỏ phiếu bằng giơ tay)
- Người tham gia bầu cử Trưởng thôn là: Cử tri từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử ( sinh ngày 25/11/2000 trở về trước) Cử tri vắng mặt trong ngày bầu cử thì không được bỏ phiếu (Nếu về trong thời gian đang bầu cử thì báo cáo công an xã để được bổ xung vào danh sách bầu cử - không được bỏ phiếu thay)
- Phiếu bầu cử Trưởng thôn được in sẵn họ tên, sắp xếp theo vần A,B,C của tên người ứng cử, phiếu bầu cử phát hành phải được đóng dấu của UBND xã ở góc trái phía trên;
- Việc kiểm phiếu bầu cử sau khi kết thúc bầu cử ít nhất 15 phút (tức là 16 giờ 15 phút), Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại phòng bỏ phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng và mời 01 cử tri (biết chữ) không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu;
- Số lượng người ứng cử Trưởng thôn (trong danh sách bầu cử) là 01- 02 người. (Lưu ý: các thôn cố gắng xây dựng 01 nguồn)
- Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt trên 50% số phiếu hợp lệ trong danh sách cử tri .
2. Các bước tổ chức bầu Trưởng thôn.
Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo xã. Ban chỉ đạo xã do Đ/c Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Đ/c Phó CT.UBND, Đ/c Chủ tịch Ủy ban MTTQ và đ/c PCT HĐND xã làm Phó ban. Các thành viên của Ban chỉ đạo gồm đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, MTTQ, mời Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, mời các đồng chí cán bộ Đảng uỷ chỉ đạo vòng 2, các đồng chí cán bộ công chức được phân công chỉ đạo ở các thôn, 3 đồng chí bí thư chi bộ, 3 đ/c Trưởng ban công tác MT thôn là thành viên của Ban chỉ đạo (Có Quyết định kèm theo).
Bước 2: Thành lập Tiểu Ban chỉ đạo ở thôn Đ/c Bí Thư chi bộ làm Trưởng Tiểu ban các thành viên của Tiểu ban gồm: Trưởng ban công tác MT, trưởng thôn, phó thôn, trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của thôn.
3. Thời gian thực hiện.
+ Ngày:26/10/2018 Họp liên tịch triển khai kế hoạch bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021; UBND xã công bố Quyết định ngày bầu cử trưởng thôn;(trước 20 ngày)
+ Ngày:27/10-09/11/2018
BCH Chi ủy tổ chức hội nghị mở rộng, hội nghị Chi bộ để giới thiệu Đảng viên ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021;
Tổ chức họp thôn để nhân dân ứng cử và giới thiệu nhân sự bầu Trưởng thôn và giới thiệu thành phần tham gia Tiểu ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn (07 Đ/c), tổ Bầu tổ bầu cử trưởng thôn (05 người + 01 đại diện cử tri).
Lưu ý:
+ Các chi bộ, các thôn họp phải đăng ký ngày họp để Ban chỉ đạo tham dự và chỉ đạo
+Nếu thôn nào cử tri tham gia họp thôn trên 50% cử tri đại diện hộ gia đình và được cử tri đồng ý thì có thể bầu trưởng thôn bằng hình thức giơ tay tại hội nghi
+Hội nghị cử tổ bầu cử làm nhiệm vụ bầu cử và công bố kết quả ngay sau khi bầu cử tại hội nghị.
Các thôn báo cáo danh sách đề nghị tham gia tiểu ban chỉ đạo, danh sách tổ bầu cử trưởng thôn để UBND xã ra quyết định công nhận tiểu BCĐ và UBND xã công bố danh sách người ứng cử trưởng thôn;
+ Ngày 10/11/2018 UBND xã công bố danh sách người ứng cử trưởng thôn; (trước 15 ngày)
+ Ngày:15/11/2018 UBND xã ra Quyết định thành lập Tổ bầu cử;(trước 10 ngày)
+ Ngày:20/11/2018 Tổ bầu cử niêm yết danh sách cử tri; (trước 5 ngày)
+ Ngày 21/11/2018 in phiếu bầu cử;
+ Ngày 24/11/2018 các thôn làm công tác tổ chức trang trí khu vực bầu cử và vệ sinh môi trường khu dân cư;
+ Ngày 25/11/2018 Thôn Nam Thượng; thôn Hội Hiền, thôn Đống Nãi tổ chức bầu cử trưởng thôn
4. Công nhận kết quả bầu cử:
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bầu cử của Tổ bầu cử, UBND xã xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định việc bầu cử lại, bầu cử lại lần 2
+ Ngày 01/12/2018 UBND xã ra Quyết định công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021
5. Bầu cử lại
- Trường hợp số cử tri tham gia bỏ phiếu chưa được quá nửa (50%) số cử tri ghi trong danh sách hoặc vi phạm các quy định về bầu cử thì tổ chức bầu cử lại.
- Ngày bầu cử lại do Chủ tịch UBND xã quy định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.
- Nếu bầu cử lại mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch UBND xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời trong số những người ứng cử chính thức để hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới (trong thời hạn 6 tháng).
7. Phân công BCĐ chỉ đạo các Thôn như sau:
1.
Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn
CT.UBND xã
Chỉ đạo Chung
2.
Đ/c: Đinh Văn Hùng
CT.MTTQ xã
Thôn Nam Thượng
3.
Đ/c: Trịnh Văn Quang.
CHT Quân sự
4.
Đ/c: Lê Xuân Trường
Trưởng công an xã
5.
Đ/c: Lê Thị Thúy
CC. ĐC-XD-NNMT
6.
Đ/c: Lê Xuân Quân
PCT.UBND xã
Thôn Hội Hiền
7.
Đ/c: Hoàng Thị Duyên
CT. Hội PN
8.
Đ/c: Phùng Thị Giang
BT. Đoàn TNCSHCM
9.
Đ/c: Phùng Xuân Đài
CC.TP-HT
10.
Đ/c: Lê Duy Chẩn
PCT. HĐND xã
Thôn Đống Nãi
11.
Đ/c: Lê Đình Viễn
CT.HCCB xã
12.
Đ/c: Lê Đình Tú
CT.HCCB xã
8. Dự trù kinh phí tổ chức bầu cử.
Kinh phí tổ chức bầu cử Trưởng thôn do ngân sách xã đảm bảo để chi cho các đơn vị thôn. (có kế hoạch kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã Tây Hồ phối hợp với UBND xã
Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn thực hiện đúng quy trình giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 theo quy định.
2. Công chức Văn phòng – Thống kê:
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phiếu bầu trưởng thôn, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 ở các đơn vị thôn đảm bảo theo đúng kế hoạch; tổng hợp kết quả bầu cử báo cáo phòng nội vụ theo quy định.
3. Công chức Tài chính - Kế hoạch
Xây dựng kế hoạch kinh phí cho Ban chỉ đạo và các đơn vị thôn phục vụ công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 .
4. Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa xã hội:
Công chức Văn hóa xã hội phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn công tác trang trí nơi bỏ phiếu, tổ chức thông tin, tuyên truyền cổ động;
Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra các văn bản phục vụ bầu đảm bảo đúng theo quy định pháp luật;
Công chức Văn hóa xã chỉ đạo Đài Truyền thanh xãđưa tin, bài và tuyên truyền cho cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 đạt kết quả.
5. Công an xã, Ban CHQS xã:
Ban Công an xã chủ trì phối hợp với thôn phó Công an các thôn lập danh sách cử tri;
Phối hợp với Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn;
Căn cứ vào Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 của UBND xã, các bộ phận chuyên môn tham mưu cho Ban chỉ đạo và BCH Đảng ủy xã tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Các bộ phận chuyên môn giúp Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban chỉ đạo xã.
UBND xã đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để tổ chức phối hợp và thực hiện tốt Kế hoạch bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021 của UBND xã.
Nơi nhận
- TT. Đảng ủy, HĐND xã (Báo cáo);
- MTTQ, các Đoàn thể (PHTH);
- BCH các Chi ủy, BCH các thôn (T/h);
- Lưu: VP,
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch-TBCĐ bầu cử Trưởng thôn
Nguyễn Hồng Sơn
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)